Ondřej Kmošťák
IFBB PRO


Všeobecné obchodní podmínky

pro poskytování poradenství prostřednictvím on-line systému umístěného na internetové adrese www.ondrejkmostak.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy o poskytování online služeb uzavřené prostřednictvím on-line systému umístěného na webovém rozhraní www.ondrejkmostak.cz  (dále jen „webové rozhraní“) mezi poskytovatelem těchto služeb

Ondřej Kmošťák s.r.o.
Sedliště 231, 739 36
IČ: 07570341
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě

Adresa pro doručování: Sedliště 231, 739 36
Telefonní číslo: +420 773 182 440
Kontaktní e-mail: kmostakondrej@gmail.com
(dále jen „poskytovatel“)


a jinou fyzickou osobou, jakožto uživatelem služeb
(dále jen „uživatel“)

 


1. Úvodní ustanovení

Smlouvou o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) se poskytovatel zavazuje poskytnout uživateli služby specifikované na webovém rozhraní a také v obchodních podmínkách v bodě 2.
Uživatel se zavazuje uhradit za tyto služby cenu uvedenou na webovém rozhraní u těchto jednotlivých služeb. Cena za služby zahrnuje i náklady spojené s jejich poskytnutím.

 

2. Poskytované služby, jejich ceny a specifikace

2.1 Sestavení jídelníčku nebo tréninkového plánu na míru (dále jen „plán na míru“)

2.1.1. Různé varianty plánu na míru včetně jejich aktuálních cen jsou uvedeny na webovém rozhraní.

2.1.2. Uživatel si objednává plán na míru vyplněním on-line dotazníku umístěného na adrese https://www.ondrejkmostak.cz/
Objednávka služby je považována za dokončenou v momentě řádného vyplnění dotazníku a provedení platby skrze jednu z možností poskytovaných platební bránou ComGate Paymants, a.s., umístěné na konci tohoto dotazníku. Smlouva je uzavřena připsáním platby na účet poskytovatele a poskytovatel je tímto okamžikem povinen zahájit její plnění.

2.1.3. Dokončením objednávky takové služby bude uživateli systémem vygenerován dočasný profil, dále jen „dočasný profil“, určený ke konzultaci a případným dotazům k poskytnutým službám, jehož přihlašovací údaje budou taktéž systémem vygenerovány a zaslány na email, jež uživatel uvedl v dotazníku, specifikovaném v bodě 2.1.2.

2.1.4. Poskytovatel se zavazuje k dodání objednané služby do 10-ti pracovních dní, ode dne uzavření smlouvy. Tato služba bude doručena na profil specifikovaným v bodě 2.1.3 a rovněž také na email uvedený v dotazníku specifikovaném v bodě 2.1.2.

2.1.5.Dočasný profil bude aktivní po dobu 30 dní od okamžiku doručení objednané služby poskytovatelem uživateli způsobem popsaným v bodě 2.1.4.

2.2. Dlouhodobá spolupráce (dále jen „spolupráce)

2.2.1.Spoluprací se rozumí vztah mezi poskytovatelem a uživatelem, a to na dobu určitou, zvolenou uživatelem při nákupu.

2.2.2.Cena za spolupráci se může měnit. Aktuální cena je specifikována na adrese https://www.ondrejkmostak.cz/…luprace.html Případné změny cen se netýkají již započatých spoluprací. Bude-li však spolupráce přerušena na dobu delší než 60 dní, při dalším nákupu bude uživatel podléhat cenám aktuálním v době toho nového nákupu.

2.2.3.Poskytovatel se zavazuje udržovat s uživatelem pravidelný kontakt a poskytovat uživateli v potřebném rozsahu své know-how z odvětví fitness, jehož využití může uživateli pomoci k tomu, aby uživatel dosáhl co nejlepších výsledků při realizaci svých cílů v odvětví fitness. Spolupráce poskytovatele nezavazuje k vypracování konkrétních materiálů. Poskytovatel je povinen odpovídat na uživatelovy otázky a požadavky pokud možno neprodleně, nejpozději však do 7 dní.

2.2.4. Rozpětí nabízeného know-how, které se poskytovatel zavazuje uživateli, na jeho vyžádání, poskytovat, je specifikováno na adrese https://www.ondrejkmostak.cz/…luprace.html

2.2.5. Nákupem spolupráce se rozumí vyplnění registračního formuláře umístěného na adrese https://www.ondrejkmostak.cz/…i-udaje.html a připsání platby na účet poskytovatele skrze jednu z možností poskytovaných platební bránou ComGate Payments, a.s. umístěné na konci tohoto registračního formuláře.

2.2.6. Nákupem spolupráce uživatel založí vlastní uživatelský profil, v jehož rámci je mu k dispozici kanál pro textovou komunikaci s poskytovatelem. Tato komunikace je omezena na dobu, jež si uživatel vybere při nákupu dlouhodobé on-line spolupráce. Po uplynutí této uživatelem zvolené doby, bude uživatel systémem vyzván k nové platbě a bude mu poskytnuta možnost si znovu zvolit délku období spolupráce, V takovém případě bude uživatel podléhat cenám nastaveným v době jeho prvního nákupu. Neučiní-li však tak, uživatel ztratí možnost komunikace s poskytovatelem. Uživatelský profil však nepřestává existovat, přihlašovací a osobní údaje, včetně dosavadní komunikace zůstávají uloženy a pro případnou budoucí spolupráci avšak při přerušení spolupráce na dobu delší jak 30 dní bude ztratí uživatel nárok vycházet z cen stanovených v době prvního nákupu. Bude podléhat aktuálním cenám.

 

3.Ceny služeb a jejich úhrada.

3.1. Ceny veškerých nabízených služeb včetně DPH jsou uvedeny na webovém rozhraní www.ondrejkmostak.cz vždy u jednotlivých produktů

3.2. Doklad o zaplacení a/nebo fakturu zašle poskytovatel uživateli elektronicky na e-mailovou adresu uživatele, jež uvedl v dotazníku, při tvoření objednávky, nebo při registraci.

3.3 Uživatel si může zvolit způsob úhrady ceny za službu jednou z možností poskytovaných platební bránou ComGate Payments, a.s.

3.3.1. Po odeslání objednávky má uživatel možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení systému, který může vyřídit objednávku ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s.

3.3.2. Platba platební kartou – dle Vaší banky vyberte z nabídky e-shopu při finalizaci objednávky. Platba probíhá v reálném čase, většinou do pěti minut od zadání potřebných údajů. Jedná se o nejrychlejší způsob platby, umožňující následně nejrychlejší možné vyřízení Vaší objednávky.

3.3.3. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením smlouvy o poskytnutí služby dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů. Kontaktní údaje, které uživatel uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu poskytovatele a pro provozovatele platební brány ComGate Paymants, a.s.

 

4. Způsob uzavření smlouvy o poskytnutí služby. 

4.1. Smlouva je uzavřena okamžikem připsání platby za službu na účet poskytovatele.

4.2. Nabídka poskytovaných služeb a ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na příslušném webovém rozhraní.

 

5. Způsob komunikace

5.1. V rámci uzavření smlouvy o poskytnutí/pos­kytování služeb souhlasí poskytovatel i uživatel s použitím komunikačních prostředků na dálku. Primárním prostředkem pro komunikaci se stává kanál pro textovou komunikaci, který je součástí uživatelských profilů uvedených v bodech 2.1.3 a 2.2.6.
Po vzájemné dohodě je možná telefonická komunikace. Případné náklady spojené s komunikací si nese každá strana sama.

 

6. Mlčenlivost

6.1.Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním služeb.
6.2. Služba je poskytována vždy pouze konkrétnímu uživateli a ten není oprávněn předávat žádné z poskytnutých informací žádné třetí osobě, kromě svého ošetřujícího lékaře.

 

7. Reklamace, odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

7.1. Uživatel bere na vědomí, že veškeré v rámci služeb poskytnuté informace a plány, jsou poskytovatelem sestavovány na základě informací jež uživatel uvedl v dotazníku, specifikovaném v bodě 2.1.2., případně prostřednictvím komunikačního kanálu, specifikovaného v bodě 2.2.6. a reklamace vzniklé na základě chybně nebo nepřesně uvedených informací nebudou brány v potaz.

7.2. Uživatel prohlašuje, že osobnost Poskytovatele je mu dobře známa a jeho služby si svobodně vybral na základě ztotožnění se s Poskytovatelovými názory, metodami a jeho postoji k životnímu stylu. Případné reklamace, vzniklé na základě pozdější neshody s těmito postoji, nebudou brány v potaz.

7.3. Uživatel bere na vědomí, že má právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodů (§1829 NOZ). Vzhledem k elektronické povaze, informační hodnotě služeb specifikovaných v bodě 2.1 a 2.3, nabízených na webovém rozhraní, se poskytovatel a uživatel dohodli na tom, že uživatel výslovně souhlasí s dodáním dohodnutého plnění ještě před uplynutím zákonné lhůty k odstoupení od smlouvy. Vzhledem k této skutečnosti poskytovatel upozorňuje uživatele, že v tomto případě nemá uživatel právo odstoupit od smlouvy po dodání smluvního plnění.

7.4.Uživatel má nárok na okamžité odstoupení od smlouvy v případě, že poskytovatel nedodrží podmínky spolupráce specifikované v bodě 2.2.3. Vzhledem k povaze služeb a hodnotě doposud předaných informací, má uživatel nárok pouze na částečné vrácení peněz, a to v hodnotě ceny stanovené procentuálně dle počtu zbývajících dní předplacené spolupráce. Poskytovatel je povinen takto stanovenou částku vrátit uživateli nejpozději do 30ti kalendářních dní, a to ode dne oznámení ukončení spolupráce Poskytovateli prostřednictvím komunikačního kanálu specifikovaném v bodě 2.2.6.

 

8. Odpovědnost, rizika, ochrana zdraví

8.1. Uživatel bere na vědomí, že veškeré poskytnuté informace jsou pouze informativního a doporučujícího charakteru a poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví způsobenou jejich aplikací v praxi.

8.2. Uživatel prohlašuje, že je si vědom svého zdravotního stavu, případných omezení a aktuální fyzické kondice. Poskytovatel doporučuje uživateli, aby se před zahájením jakýchkoliv změn ve stravování, tréninkových metodách a jiných praktikách vyplývajících z informací poskytnutých Poskytovatelem dostavit na prohlídku ke svému lékaři a tyto změny či metody s ním konzultovat a ujistil se, že jsou adekvátní a vyhovující jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu.

8.3. Uživatel si je vědom, že na webovém rozhraní může dojít ke styku s informacemi nevhodným pro nezletilé, s informacemi o používaní látek zakázaných, škodlivých a trvale zdraví poškozujících. Uživatel prohlašuje, že informace, které uvedl zejména o svém věku a zdravotním stavu, jsou pravdivé, a že je plně obeznámen s veškerými riziky plynoucí z využití těchto informací v praxi. Dále uživatel prohlašuje, že nese plnou odpovědnost za případné spory vzniklé zatajením nebo nepřesným uvedením některých z těchto informací a za případnou újmu na zdraví, k níž došlo v souvislosti s praktickým využitím informací poskytnutých od poskytovatele.

8.4.Uživatel prohlašuje, že případně získané informace o užívání látek zakázaných, nebezpečných a zdraví trvale poškozujících, si od poskytovatele vyžádal na základě vlastní vůle a vlastní předchozí informovanosti o všech rizicích s tím spojených. Uživatel dále potvrzuje, že byl Poskytovatelem na všechna tato rizika znovu upozorněn a poučen o možných negativních následcích na zdraví v případě praktického používání těchto látek (viz.bod 8.8.). Případné použití těchto látek činí uživatel na svou osobní zodpovědnost. Uživatel je povinen neprodleně informovat poskytovatele o jakýchkoliv změnách ve svém zdravotním či tělesném stavu a je povinen činnost přerušit do doby, než se s poskytovatelem dohodne na dalším postupu.

8.5. Uživatel je si vědom, že v rámci sportovní činnosti může být podroben anti-dopingové zkoušce, a veškeré následky plynoucí z případného pozitivního výsledku na základě užití látek zakázaných jsou výhradně na jeho odpovědnost.

8.6. Uživatel není oprávněn poskytovat žádné z informací poskytnutých Poskytovatelem žádné třetí osobě, a v opačném případě nese uživatel veškerou odpovědnost za újmy na zdraví a všechny spory případně soudní výlohy vzniklé této třetí osobě, důsledku toho uživatelova jednání.

8.7. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné následky (zdravotní ani finanční) plynoucí z jednání uživatele v bodech 8.1., 8.2., 8.3., 8.5., 8.6.,

8.8. Nejčastější zdravotní rizika spojená s užíváním zakázaných látek:

 • Akné
 • Gynekomastie
 • Vypadávaní vlasů
 • Snížení libida
 • Náladovost
 • Mentální závislost – Podobný princip jako u Mentální anorexie, kdy si cvičenec nebude připadat nikdy dostatečně svalnatý
 • Snížení produkce spermatu
 • Scvrkávaní varlat – může vést k impotenci
 • Zvětšování klitorisu (u žen)
 • Zvýšené ochlupení na těle
 • Zhrubnutí hlasu
 • Záchvaty agrese
 • Zastavení růstu (při užití v útlém věku)
 • Riziko mozkové příhody a zástavy srdce
 • Zvýšená tvorba cholesterolu v krvi
 • Riziko rozvoje aterosklerózy, krevních sraženin v cévách, rakoviny nebo jiných poškození
   jater
 • a mnoho dalších…

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Odesláním objednávky na webovém rozhraní a provedením platby uživatel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, rozumí jim a souhlasí s nimi. Znění obchodních podmínek se může měnit či doplňovat. Práva a povinnosti obou stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

9.2 Vztah dle smlouvy a těchto obchodních podmínek se řídí českým právem.

9.3. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.4. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a bude poskytnuta na písemnou výzvu uživateli, přičemž poskytovatel může žádat úhradu oprávněných a odůvodněných nákladů za takové poskytnutí.